Algemene Voorwaarden

Hieronder lees je wat de algemene voorwaarden zijn m.b.t. begeleiding, therapie en training. Hoe ik omga met je persoonlijke gegevens vind je in de Privacy verklaring. 

Algemene voorwaarden Color Mix m.b.t. begeleiding en training

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Color Mix, gevestigd te Rode Beemden 4, 5708 AX Helmond, betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, scholingen, trainingen, begeleidingstrajecten, of andere vormen van begeleiding en therapie. in de ruimste zin van het woord (“Cursus”).

Artikel 2 – Cursusaanbod
Color Mix brengt het Cursus aanbod via e-mail uit.
Het aanbod vermeldt de volgende gegevens:

 • een omschrijving en programma van de cursus
 • de locatie en adres waarop de Cursus plaats vindt
 • wanneer de Cursus start
 • wanneer de Cursus eventueel niet doorgaat
 • toelatingseisen om aan de Cursus deel te nemen
 • de verwachtte tijdsinvestering voor de Cursus inclusief voorbereiding en zelfstudie
 • de eventuele (aangevraagde) accreditatie punten
 • de totale prijs voor de Cursus (in de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld)
 • het inschrijvingsbedrag en eventueel bijkomende kosten
 • de wijze van betaling
 • de sluitingstermijn voor aanmelding
 • verwijzing naar deze algemene voorwaarden

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
Deelnemer: de overeenkomst tussen Color Mix en een deelnemer komt tot stand door inzending van het volledig ingevulde inschrijvingsformulier aan Color Mix per e-mail en na ontvangst van de betaling van het inschrijvingsbedrag.
Color Mix: na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling van het inschrijvingsbedrag, bevestigt Color Mix (via e-mail) de deelname aan de Cursus via een e-mail, inclusief een factuur voor het restbedrag van de Cursus.

Artikel  4 – Prijzen
Prijzen zijn vermeld in het aanbod van Color Mix. Genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
Color Mix heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een Cursus de overeengekomen prijs zoals vermeld op de factuur zal blijven gelden.

 Artikel 5-  Betaling
De deelnemer is gehouden de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval uiterlijk 16 dagen voor de aanvang van de betreffende cursus.
Wanneer de deelnemer de factuur niet 16 dagen voor aanvang van de cursus heeft betaald, behoudt Color Mix zich het recht voor de deelnemer pas deel te laten nemen na betaling.
In overleg kunnen bij aanmelding andere betalings termijnen (bv betalen in enkele termijnen) verzocht worden. Indien in overleg andere betalings termijnen overeengekomen zijn, zullen deze expliciet vermeld staan op de factuur.
In alle gevallen zijn de betalings termijnen als vermeld op de de factuur bepalend. Bij niet tijdige betaling ziet Color Mix zich genoodzaakt, na een herinnering, een aanmaning te sturen. Bij de aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – Annulering door de deelnemer
De deelnemer heeft het recht om deelname aan een Cursus te annuleren binnen 2 weken na de aanmelding doch uiterlijk 16 dagen voor de aanvang van Cursus.
De deelnemer ontvangt het reeds betaalde inschrijvings bedrag minus €25.-annuleringskosten binnen 2 weken na annulering retour.
Wanneer het inschrijvingsformulier of het inschrijvingsbedrag in minder dan 16 dagen voor aanvang van de Cursus ontvangen wordt, dan kan de deelnemer zijn deelname niet meer annuleren. In dit geval heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

Indien de deelnemer na aanvang van de Cursus deelname tussentijds beëindigt of niet meer aan de Cursus deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.
Deelnemer en Color Mix kunnen overleggen of er mogelijkheden zijn om een deel van de Cursus te verplaatsen en/of op een ander moment of plaats te volgen.
Certificatie en accreditatie punten worden alleen verleend bij voldoende deelname aan de Cursus.

 Artikel 7 – Annulering door Color Mix
Tot 2 weken voor aanvang van een cursus heeft Color Mix het recht om de cursus bij onvoldoende deelnemers via email te annuleren.
Bij annulering door Color Mix wordt het volledig betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer binnen 2 weken na annulering.

Artikel 8 – Privacy (zie ook Privacyverklaring)
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Color Mix zal ten aanzien van het gebruik van voor de Cursus verstrekte of ter kennis gekomen informatie (b.v. casuïstiek) die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
De deelnemer zal ten aanzien van het gebruik van voor de Cursus verstrekte of ter kennis gekomen informatie (b.v. casuïstiek) die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 9– Aansprakelijkheid
Color Mix verplicht zich de cursus naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Color Mix is zorgvuldig in het registreren van zijn Cursusaanbod bij de accreditatie instantie. Color Mix kan geen garantie geven dat de aangevraagde accreditatie punten ook daadwerkelijk toegekend worden door de accreditatie instantie.

 • Color Mix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de of via Color Mix verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Color Mix.
 1. De eventuele aansprakelijkheid van Color Mix is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Color Mix voor de cursus verschuldigde bedrag, waarvan een reeks gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 2. In geen geval is Color Mix aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

 1. Color Mix doet er alles aan om de kwaliteit van zijn cursussen te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent via de mail richten tot Color Mix.
 2. Color Mix is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: SoloPartners (www.solopartners.nl).

 Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op de rechtsverhouding tussen Color Mix en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te ’s Hertogenbosch.