Privacy verklaring

Privacy verklaring Color Mix care, coaching & training

Color Mix care, coaching & training (“Color Mix”) gevestigd aan Rode Beemden 4 te Helmond, met Ciska Roth-Baljeu als eigenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Color Mix hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Color Mix houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. De Color Mix website gebruikt alleen een Google tracker voor algemene gegevens m.b.t. het gebruik van de Color Mix website. De Color Mix website bewaart geen gegevens van bezoekers van de website en plaatst geen cookies.
 2. Voor deelnemers aan cursussen verzorgd door Color Mix, vraagt Color Mix beperkte persoonlijke gegevens die nodig zijn voor:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je materiaal te kunnen toesturen indien nodig is voor de uitvoering van de dienst
 • Je te informeren over wijzigingen van onze contactgegevens en incidenteel over diensten en producten
 • Het incidenteel verzenden van de nieuwsbrief of blog (niet vaker dan 1 keer per maand)
 • Wettelijk verplichte informatie, zoals bv gegevens vereist voor belastingaangifte
 1. Een overzicht van de persoonsgegevens die Color Mix kan vragen aan cursus deelnemers:
 • Voor- en achternaam
 • Plaatsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele vooropleiding (indien relevant voor de cursus)
 • Registratie nummers van professionele organisaties zoals bijvoorbeeld je BIG registratienummer of je V&VN nummer i.v.m. het accrediteren van een gevolgde cursus
 • Geboortedatum (alleen indien nodig voor de uitvoering van de opdracht)
 • Volledige adresgegevens (alleen van cliënten en/of opdrachtgevers)
 • Skype-adres ( alleen indien gebruik gemaakt wordt van Skype voor coaching gesprekken en voor zolang het skype-contact duurt)

Color Mix vraagt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.
Color Mix neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Color Mix bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres van deelnemers aan individuele workshops, trainingen en/of coachingtrajecten die rechtstreeks bij Color Mix worden gevolgd en opdrachtgevers voor bedrijfs- or organisatie trainingen, bewaar ik tot 7 jaar na het volgen van de geleverde dienst (de wettelijke termijn voor de Belastingdienst). Na 7 jaar worden deze gegevens vernietigd. Data en soort contact bewaar ik tot 2 jaar na het laatste contact of totdat betrokkene heeft aangegeven geen contact meer te willen.
 • Namen en e-mailadressen van deelnemers die via hun werkgever een training hebben gevolgd (als de werkgever Color Mix inhuurde om een in company training te geven), worden bewaard totdat de training is geëvalueerd. Daarna worden ze vernietigd, tenzij deelnemers hebben aangegeven prijs te stellen op de nieuwsbrief . Dan worden naam en e-mailadressen opgenomen in het mailsysteem totdat de deelnemer aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Color Mix deelt en/of verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

In de praktijk betekent dit dat Color Mix gebruik kan maken van derde partijen voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en algemene analytische en statische data mbt het gebruik van de Color Mix website
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, beveiligingssoftware)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (zoals Mailchimp)
 • het controleren van boekhoudkundige zaken ten dienste van BTW-aangifte

Color Mix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Color Mix neemt deel aan intervisiegroepen en begeleidt deze. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Color Mix kan een geanonimiseerde casus inbrengen in zo’n intervisie groep met als doel de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Color Mix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring,  vragen hebt of wilt vragen om inzage in de bewaarde gegevens[1] neem dan contact op met :

Ciska Roth-Baljeu

Rode Beemden 4,

5708 AX Helmond

M: 0641523125

E: ciskaroth@gmail.com

Color Mix kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 Juni 2018

Tenslotte: Color Mix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

[1] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Color Mix zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.